Sprawozdanie z pracy

Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Bielskiego w kadencji 2014 - 2018 w składzie:
Katarzyna Adamiec, Grzegorz Gabor, Stanisław Górny, Grzegorz Gawęda, Adam Handzlik, Jacek Staszek

W ostatnich wyborach do Rady Powiatu Bielskiego kandydaci z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskali ogółem 20,4% wszystkich głosów. Zawarliśmy koalicję z najsilniejszym ugrupowaniem w Radzie Powiatu - RPW. W mijającej kadencji Członkiem Zarządu Powiatu Bielskiego była nasza Radna Katarzyna Adamiec z Czechowic-Dziedzic, a wiceprzewodniczącym Rady Grzegorz Gabor z gminy Wilkowice.

I rok kadencji

Naszą pracę w Radzie Powiatu rozpoczęliśmy od określenia najpilniejszych do rozwiązania problemów. Zwróciliśmy uwagę na dramatyczną sytuację lokalową w Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach. Nauczycielom i dzieciom przez lata obiecywano budowę nowej szkoły nie przeznaczając na ten cel żadnych środków. Tę debatę trzeba było przerwać.
Stan powiatowego PKS groził zapaścią komunikacyjną w wielu gminach, zwłaszcza górskich. Z tego transportu korzysta głównie młodzież szkolna oraz ludzie starsi. Drastyczne podniesienie cen biletów PKS uderzyłoby boleśnie głównie w nich. Tego nie chcieliśmy.

Opiniując pierwszy w kadencji projekt Budżetu Powiatu na rok 2015 napisaliśmy:

W projekcie nie mówi się wprost o rozwiązaniu najważniejszych problemów Starostwa.
Pierwszym i najważniejszym wg naszej oceny, od lat odkładanym i nierozwiązywanym problemem jest jakość i warunki kształcenia dzieci niepełnosprawnych. Chcemy, by nadchodzący rok nie był kolejnym rokiem debaty nad przyszłością Zespołu Szkół Specjalnych, lecz rokiem decyzji i realizacji. Widzimy w tym budżecie możliwe do wygospodarowania środki finansowe na ten cel.
Drugim, nie mniej ważnym problemem jest przyszłość PKS Bielsko-Biała S.A.. Z jednej strony nie zgadzamy się na wciąż rosnące dofinansowanie do jego działalności, a z drugiej wraz z naszymi Gminami chcemy utrzymania nierentownych tras oraz niechętnie patrzymy na możliwość podniesienia cen biletów. Nie popełnię wielkiego błędu mówiąc, że PKS na naszym terenie pełni jeszcze rolę socjalną, dlatego bez profesjonalnej i pogłębionej analizy działalności firmy będziemy ostrożni w decyzjach. Zaplanowana na przyszły rok dotacja dla PKS w wysokości 4 mln zł jest wysoka, poprzemy jednak tę propozycję dając Staroście kredyt zaufania na starcie nowej kadencji licząc, że w nadchodzącym roku rozwiążemy i ten problem.

W roku 2015 udało się znaleźć rozwiązanie tych problemów. Rada podjęła decyzję o przeniesieniu Zespołu Szkół Specjalnych do budynków Zespołu Szkół "Silesia". Oprotestował ją Burmistrz Czechowic-Dziedzic. Argument, że ilość uczniów w szkołach średnich znacznie się w ostatnich latach zmniejszyła, a połowa sal w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych stała pustych, nie trafiał. Burmistrz konsekwentnie postulował budowę nowej szkoły specjalnej nie wskazując środków na sfinansowanie tej kosztownej inwestycji.
W sprawie PKS Starostwu udało się porozumieć z Wójtami i Burmistrzami Gmin nie tylko Powiatu Bielskiego. PKS dofinansowało 9 gmin Powiatu Bielskiego oraz Łodygowice i Czernichów z Powiatu Żywieckiego. Gmina Czechowice-Dziedzice odmówiła udziału w tym projekcie. Dziś PKS jest spółką, której właścicielem są wszystkie Gminy uczestniczące w projekcie oraz Powiat.

Opiniując wykonanie budżetu za 2015 rok, pamiętając wystąpienie Burmistrza Czechowic na sesji Rady Powiatu oraz uznając słuszność naszych decyzji tak skomentowaliśmy ten spór:
Umiejętność myślenia o dobru wspólnym Starosty i Gminnych Samorządowców jest fundamentem naszej strategii. W tym kontekście negatywnie oceniamy władze Czechowic-Dziedzic, którym ambicje przesłaniają dobro mieszkańców. Z powodów politycznych biorą kurs na konfrontację z Powiatem. Czechowice-Dziedzice to jedyna Gmina w naszym powiecie, która nie chce dofinansować naszego PKS-u. Myślą, że są racjonalni w swoich wydatkach, ale Powiatowi tego racjonalizmu odmówili stając na czele protestu przeciw poprawie warunków nauczania uczniów Szkoły Specjalnej. Nie zauważyli, że złe skomunikowanie autobusowe z gminami ościennymi zmniejszyło ilość uczniów czechowickich szkół średnich. Zamiast współpracy z powiatem postulują utworzenie z Czechowic miasta powiatowego. Z ich punktu widzenia mają rację, gdyż potrafią się porozumieć tylko sami ze sobą. Nasz Powiat opiera swą pracę na maksymie, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Władzom Czechowic-Dziedzic dedykuję inną: nie jest ślepą ta uliczka, z której można się wycofać.
Drugim powodem naszego niepokoju są postulaty płacowe pracowników naszych jednostek. (..)Wyniki finansowe naszych jednostek są bardzo ważne, ale nie powinny być nadal realizowane kosztem płac ich szerego-wych pracowników. To bardzo trudne zadanie, ale innej drogi nie ma. Zwracam się do Zarządu, jesteście profesjonalistami, wyprowadziliście powiat na prostą, podejmijcie nowe wyzwanie - tym razem nie gospodarcze a społeczne. Miarą naszego sukcesu nie jest nasze zadowolenie, ale zadowolenie naszych wyborców i pracowników.

II rok kadencji

Bielskie jednostki Służby Zdrowia podzielone są między Miasto Bielsko-Biała i Powiat. Obecnie Starostwo pełni nadzór właścicielski nad Szpitalem Pediatrycznym, Szpitalem Psychiatrycznym oraz Pogotowiem Ratunkowym. Starostwo pozyskuje dla nich środki na remonty budynków szpitalnych oraz ich wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny. Powiatowi podlega jeszcze szereg innych jednostek budżetowych. Finansują się na zasadach ustalanych centralnie. Służba Zdrowia ze środków NFZ, inne z dotacji lub subwencji państwowych. Wszystkie są znacząco niedofinansowane, podobnie jak samo Starostwo i żadna z nich nie posiada środków na odczuwalne podwyżki dla pracowników. Powiat ustawowo nie może dofinansować płac pracowników. W 2015 roku sytuacja jednostek przestała być dramatyczna, dramatyczną stała się sytuacja płacowa ich pracowników.

Opiniując Budżet Powiatu na rok 2016 napisaliśmy:
Jesteśmy w trakcie realizacji najtrudniejszej od lat decyzji - przeniesienia Zespołu Szkół Specjalnych do budynków Zespołu Szkół "Silesia". Mimo protestów nauczycieli, uczniów i rodziców uczniów Zespołu Szkół "Silesia" poparliśmy tę trudną decyzję mając na uwadze, że tylko w tej lokalizacji będzie możliwe stopniowe budowanie kompleksu dla osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że kiedyś będzie on obejmował nie tylko edukację, warsztaty szkolne, ale również rehabilitację, terapię zajęciową, a nawet miejsca pracy dla absolwentów. O taki kierunek rozwoju otoczenia nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych będziemy zabiegać w kolejnych latach.
Popieramy dalsze inwestycje w infrastrukturę pozostałych obiektów szkolnych, jednocześnie postulujemy zintensyfikowanie działań poprawiających jakość kształcenia oraz działań promocyjnych naszych placówek.
Z dużym zadowoleniem przyjmujemy inwestycje w powiatowych jednostkach służby zdrowia. Stoimy na stanowisku, że bez inwestycji w infrastrukturę nasze szpitale nie osiągną oczekiwanych wyników finansowych. Każda złotówka wyłożona na podniesienie jakości usług medycznych przyciągnie pacjentów i podniesie nie tylko prestiż, ale przede wszystkim dochody szpitala.

W końcu 2016 roku dzieci ze Szkoły Specjalnej uczyły się już w nowej siedzibie, PKS miał solidne wsparcie Gmin i Powiatu, a w powiatowych szpitalach i pogotowiu ratunkowym prowadzone były programy inwestycyjne. Zgodna współpraca Radnych wszystkich klubów przyniosła oczekiwane efekty. Z ostrożnym optymizmem wchodziliśmy w nowy, 2017 rok.

III rok kadencji

Stanowisko Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec projektu budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2017.
Mijający rok uznajemy za bardzo udany. Zespół Szkół Specjalnych przenieśliśmy do nowej siedziby znacząco poprawiając warunki lokalowe szkoły. Szpital Psychiatryczny doczekał się rzeczywistego programu inwestycyjnego. Powiatowy PKS w końcu ma stabilną i perspektywiczną strukturę właścicielską. Te sukcesy są wynikiem zgodnej współpracy klubów koalicyjnych oraz racjonalnych decyzji wszystkich Radnych obecnej kadencji. W tym kontekście cieszą zawarte w projekcie budżetu na 2017 rok planowane środki na kontynuację inwestycji w Zespole Szkół Specjalnych i Szpitalu Psychiatrycznym. Chcę zwrócić uwagę na kilka spraw, które dotyczą właśnie tych jednostek.
Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie zabiegał o prace nad kierunkami rozwoju otoczenia nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych. Nasz Powiat jest w stanie stworzyć nowoczesny kompleks dla osób niepełnosprawnych, ale najpierw warto określić zakres potrzeb osób niepełnosprawnych naszego powiatu, ocenić możliwości adaptacyjne naszych nieruchomości, a w końcu sposób sfinansowania uzgodnionego projektu.
Podobnego podejścia wymaga Szpital Psychiatryczny. Na ukończeniu jest Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020, który stawia konkretne wymagania Samorządom wszystkich szczebli. Jako jednostka prowadząca Szpitala Psychiatrycznego, w naszym rozumieniu, mamy obowiązek inicjowania współpracy z samorządami będącymi w przestrzeni jego działania. To nasz powiat powinien być prekursorem prac nad realizacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, prac, które będą miały na względzie nie tylko rozwój naszej placówki, ale racjonalne wykorzystanie specjalistów dla dobra pacjentów. Wbrew pozorom zdrowie psychiczne obywateli jest wielką wartością.
Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego mając na uwadze realia finansowe Naszego Powiatu uznaje, że przyjęte priorytety zawarte w projekcie budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2017 są słuszne. Planowany deficyt budżetowy jest wysoki, ale pozyskane z kredytu środki będą wydane na inwestycje prorozwojowe, które, jesteśmy przekonani, z czasem przyniosą wymierne zyski.
Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego poprze przedstawiony projekt budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2017.

W 2017 roku o 14% wzrosły dochody Powiatu z podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym okresie wzrost płac nie był aż tak duży. Z czasem okazało się, że część wzrostu dochodów jest wynikiem legalnej pracy obcokrajowców. Pracownicy z Ukrainy płacąc podatki w dużym stopniu przyczynili się do wzrostu dochodów samorządów. Trzeba ten wkład uszanować, bo nie tylko Starostwo na tym zyskało.
Na 2018 rok zaplanowaliśmy dochody własne Powiatu wyższe aż o 7 mln zł. Oprócz dochodów z podatków dała efekty strategia Zarządu Powiatu. Zgodna współpraca Gmin z Powiatem owocowała. Gminy wspierają finansowo inwestycje powiatowe na swoim terenie, głównie w drogi. Nie ma podziałów na moje i twoje. Liczył się końcowy efekt dla mieszkańców.

IV rok kadencji

Stanowisko Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec projektu budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2018.
W opinii o budżecie nie możemy pominąć wykazu przedsięwzięć do Wieloletniego Planu Finansowego, który nakreśla perspektywę zakończenia rozpoczętych programów i inwestycji.
Wydatki na rok 2018 z perspektywą WPF obejmują najpilniejsze inwestycje w szkoły, szpitale i drogi. Przeciw tak skonstruowanemu budżetowi raczej żaden z Radnych nie będzie chciał zagłosować. Jest to najlepszy budżet w całej historii Powiatu Bielskiego. Jeśli pozyskamy jeszcze dodatkowe środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa to rok 2018 wyborcy będą długo i dobrze wspominać.
Dziś będziemy po raz ostatni w tej kadencji uchwalać budżet Powiatu Bielskiego. Pozwolę więc sobie na chwilę refleksji.
Powiaty w Naszym kraju od zawsze były niedofinansowane. Za zadaniami nigdy nie szły adekwatne do zadań środki. Mamy świadomość, że nasze sukcesy zawdzięczamy, co widać w tym projekcie, wójtom i burmistrzom gmin naszego Powiatu. Z tego miejsca dziękuję im serdecznie. Największe zasługi w tym dziele położył nasz wieloletni Starosta Andrzej Płonka, który skutecznie, acz niewidocznie, usuwa krajową politykę z prac Rady. Pamiętajcie jednak, że bez naszego poparcia dla tak rozumianej samorządności byłoby to niemożliwe.
Polityczne zawirowania ostatnich lat zmęczyły Polaków. Oczekiwania obywateli zamykają się w starym powiedzeniu, że nie samym chlebem człowiek żyje. Walcząc o przysłowiowy chleb dla biednych, politycy nie zauważyli, że biedni już nie są tak biedni, a igrzyska przestały nas bawić. (...)
Obecne władze mówią o dumnej i patriotycznej Polsce. Chcą edukacji opartej o wartości historyczne i chrześcijańskie. To są ważne, ale zakorzenione już w naszym społeczeństwie idee. Dziś 75% pracodawców odpowiadając na pytanie, co tak naprawdę najbardziej ceni i czego brakuje młodym ludziom odpowiada, że sumienności, rzetelności, punktualności, prawdomówności i etyki. W naszych szkołach powinniśmy uczyć tych cech, bo są one dzisiejszą miarą patriotyzmu oraz powodem do narodowej dumy.
Wszyscy zgadzamy się, że najważniejszym zadaniem państwa jest ochrona zdrowia. Sprawna opieka zdrowotna dla wielu nie jest ważna do chwili, gdy potrzebujemy szybkiej i profesjonalnej pomocy dla siebie lub naszych bliskich. W tym dziele Samorząd ma również swoje, ustawowe obowiązki. Naszym zadaniem nie jest uzupełnianie niedostatków państwa w finansowaniu jednostek służby zdrowia. Naszym zadaniem jest uzupełnianie systemu ochrony zdrowia. Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Obowiązkiem samorządu, Gmin i Powiatów, jest szeroko rozumiana promocja zdrowia. Nasz Powiat powinien stać się inicjatorem i koordynatorem programów prozdrowotnych finansowanych przez samorządy.
Miarą moralności w dzisiejszych czasach jest nasz stosunek do ludzi starych i niepełnosprawnych. Ich problemy powinny mieć swoje odzwierciedlenie w edukacji, promocji zdrowia oraz przede wszystkim w codziennej pracy wszystkich komisji każdego szczebla samorządów. Czy może o tym zapomnieć Komisja Promocji Turystyki i Sportu lub choćby Komisja Porządku Publicznego? Musimy przejść od działań okazjonalnych do szerokich programów integracyjnych.
Według nas te trzy ustawowe zadania naszego Powiatu realizowane są w stopniu niewystarczającym. Wierzę, że w przyszłości o tych kilku sprawach będziemy mówili jednym głosem. Edukacja, zdrowie i empatia nie mają i nie powinny mieć barw politycznych.
Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego pozytywnie ocenia przedłożony projekt budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok i zagłosuje za jego uchwaleniem.

Kończy się kolejna kadencja Samorządu Powiatowego. Mamy nadzieję, że nie uznacie jej za zmarnowaną. Nie przypisujemy sobie osiągniętych w tej kadencji sukcesów, ale możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że są również naszym udziałem, czego dowodzą oficjalne wystąpienia Klubu PSL na posiedzeniach Rady Powiatu oraz jak głosowaliśmy. W wielu sprawach konsultowaliśmy się z profesjonalistami lub zasięgaliśmy opinii mieszkańców naszych Gmin. Po czterech latach pracy w Radzie stanowimy zgrany, a co najważniejsze zgodny zespół. Na pierwszym miejscu stawialiśmy zawsze sprawy publiczne. W naszym klubie dominowała szczerość intencji oraz ciągłe poszukiwanie kompromisu, bo przecież nie mieliśmy pełnej władzy w Powiecie.
Dziękujemy wszystkim, którzy cztery lata temu zagłosowali na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzięki Wam otrzymaliśmy mandat do reprezentowania naszych społeczności w Samorządzie powiatowy. Porosimy o Wasz głos w najbliższych wyborach. Z naszej listy kandydują ludzie uczciwi, którzy nie są uwikłani w lokalne układy. Radny powinien być człowiekiem wolnym od nacisków i podejmować decyzje zgodnie z własną wolą dla dobra swoich wyborców, a nie dla dobra swojego pryncypała.
Jesteśmy wolnymi ludźmi w wolnym, demokratycznym kraju. Weźmy udział w wyborach. Zagłosujmy zgodnie ze swoim sumieniem.